ประกาศผลผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าศึกษา หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู
มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปีการศึกษา 2565
** (ผู้ผ่านการคัดเลือกต้องปฏิบัติตามประกาศมหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
เรื่อง การรับสมัครและสอบคัดเลือกเข้าศึกษา หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพครู ประจำปีการศึกษา 2565)**

สำหรับผู้สมัครตั้งแต่วันที่ 20 มีนาคม พ.ศ. 2565 ถึง วันที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2565


กรุณาระบุเลขบัตรประชาชน