ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือก หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู
มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปีการศึกษา 2565

** (ผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือกต้องปฏิบัติตามประกาศมหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
เรื่อง การรับสมัครและสอบคัดเลือกเข้าศึกษา หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพครู ประจำปีการศึกษา 2565)**

สำหรับผู้ที่สมัครหรือชำระเงิน ตั้งแต่วันที่ 20 มีนาคม 2565 ถึง วันที่ 18 พฤษภาคม 2565


กรุณาระบุเลขบัตรประชาชน