ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือก หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู
มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปีการศึกษา 2566

** (ผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือกต้องปฏิบัติตามประกาศมหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
เรื่อง การรับสมัครและสอบคัดเลือกเข้าศึกษา หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพครู ประจำปีการศึกษา 2566)**

สำหรับผู้ที่สมัครหรือชำระเงิน ตั้งแต่วันที่ 23 มกราคม พ.ศ. 2566 ถึง วันที่ 2 มิถุนายน พ.ศ. 2566


กรุณาระบุเลขบัตรประชาชน