ติดต่อ

       ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

ลำดับ ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง หัวข้อสอบถาม หมายเลขโทรศัพท์
1 ดร.วานิช ประเสริฐพร คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ คุณสมบัติผู้สมัคร 086-579-8866
2 ดร.นิยดา เปี่ยมพืชนะ ประธานหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพครู กระบวนการสอบ 089-863-4731
3 อาจารย์อลงกรณ์  สุขวัน คณะกรรมการรับสมัครสอบ การสมัครผ่านระบบออนไลน์ 089-621-2566