รายละเอียด
ลำดับ รหัสเอกสาร หัวข้อประกาศ วันที่ประกาศ Url
1
ผังที่นั่งสอบ การสอบคัดเลือกเข้าศึกษาหลักสูตร ป.บัณฑิต ปีการศึกษา 2565
สำหรับผู้สมัครและชำระเงิน

วันที่ 20 มีนาคม พ.ศ. 2565 ถึง กำหนดปิดรับสมัคร
19 พฤษภาคม พ.ศ. 2565
ตรวจสอบตามหมายเลขที่นั่งสอบ
2
กำหนดการสอบข้อเขียน
วันที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2565
เวลา 9.00-11.00 น.
ณ หอประชุมประภากรคอนเวนชั่นฮอลล์ ชั้น 1 (อาคาร 9)
19 พฤษภาคม พ.ศ. 2565
-
3
กำหนดการสอบสัมภาษณ์
วันที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2565
เวลา 13.00-16.00 น.
ณ คณะศึกษาศาสตร์ ชั้น 3 (อาคาร 13)
19 พฤษภาคม พ.ศ. 2565
-
4
ประกาศผลผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ
วันที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2565
เวลา 09.00 น.เป็นต้นไป
ในระบบออนไลน์
9 มีนาคม พ.ศ. 2565
อยู่ระหว่างการรับสมัคร
5
รายงานตัวและลงทะเบียนเรียน
วันที่ 26-29 พฤษภาคม พ.ศ. 2565
เวลา 09.00-16.00 น.
ณ สำนักงานอธิการบดี (ฝ่ายทะเบียนและประมวลผล และ ฝ่ายคลังและงบประมาณ) หรือ
โทรศัพท์แจ้งการรายงานตัวที่สำนักงานคณะศึกษาศาสตร์ และชำระเงินค่าลงทะเบียนเรียนแบบออนไลน์
9 มีนาคม พ.ศ. 2565
อยู่ระหว่างการรับสมัคร
6
ระเบียบและข้อปฏิบัติสำหรับการเข้าสอบ
9 มีนาคม พ.ศ. 2565
ดูรายละเอียด