•      ติดต่อสอบถาม :
    ลำดับ ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง หัวข้อสอบถาม หมายเลขโทรศัพท์
    1 ดร.วานิช ประเสริฐพร คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ คุณสมบัติผู้สมัคร 086-579-8866
    2 ดร.นิยดา เปี่ยมพืชนะ ประธานหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพครู กระบวนการสอบ 089-863-4731
    3 อาจารย์อลงกรณ์ สุขวัน คณะกรรมการรับสมัครสอบ การสมัครผ่านระบบออนไลน์ 089-621-2566
  • เริ่มนับ : 12 กุมภาพันธ์ 2565